Súdne poplatky za návrhy podané na Obchodný Register

Súdne poplatky za návrhy podané na Obchodný Register

V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona o súdnych poplatkoch .

Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.

V súlade s § 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch sa za poplatníkov považujú nasledovné subjekty:

  1. navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
  2. obe strany sporu (ďalej len „strana“) v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jedna z nich podľa rozhodnutia súdu,
  3. dlžník v konkurznom konaní,
  4. dedič v konaní o dedičstve
  5. oprávnený v exekučnom konaní,
  6. ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu

V tabuľke nižšie pripájame prehľad súdnych poplatkov za návrh podaný v listinnej forme tak ako to definuje Príloha zákona č.71/1992 Zb. Konkrétne Položka 17

Vo veciach obchodného registra

a) z návrhu na prvý zápis
1. akciovej spoločnosti

750 eur

2. iných právnických osôb

300 eur

3. fyzickej osoby podnikateľa

150 eur

4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby

300 eur

5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa

30 eur

6. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby

300 eur

7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby

150 eur

b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva)

330 eur

c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska

66 eur

d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia

99 eur

Zdroj:

  • Zákon č. 71/1992 Zb.- Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
  • Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb – Položka 17