Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom

Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom

Obchodný zákonník vo svojej úprave myslí aj na situácie, ktoré vznikajú v praxi a týkajú sa obdobia ešte pred samotným vznikom spoločnosti, teda keď spoločnosť už bola založená jej zakladateľmi, no ešte oficiálne nevznikla podľa platného práva. Je to obdobie, v ktorom dochádza k uzavretiu rôznych druhov zmlúv a právnych úkonov zo strany novozaloženej spoločnosti, a práve o ňom si povieme viac v tomto článku.

 

Znenie zákona

Jedná sa konkrétne o ustanovenie § 64 Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“), ktorý v odseku 1 hovorí, že:

Odsek 1

„Osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti pred jej vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoločne a nerozdielne. Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti konanie v mene spoločnosti schváli do troch mesiacov od vzniku spoločnosti, platí, že z tohto konania je spoločnosť zaviazaná od počiatku.“

Odsek 2

„Spoločnosť nesmie prevziať iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti a z ktorých sú zaviazaní zakladatelia alebo štatutárny orgán, alebo jeho členovia, okrem tých záväzkov, ktoré prevzala s odkladacou podmienkou účinnosti právneho úkonu, ktorou je dodatočné schválenie spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti. Osoby, ktoré prevzali v mene spoločnosti iné záväzky, zodpovedajú za spôsobenú škodu a sú zaviazané z týchto úkonov osobne.“

Odsek 3

„Osoby, ktoré konali v mene spoločnosti pred jej vznikom, sú povinné vyhotoviť zoznam právnych úkonov, ktoré má spoločnosť schváliť tak, aby boli schválené
v lehote podľa odseku 1. Ak spôsobili porušením tejto povinnosti škodu, zodpovedajú za ňu veriteľom spoločne a nerozdielne.“

Odsek 4

„Štatutárny orgán alebo jeho členovia sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť účastníkom záväzkových vzťahov schválenie právnych úkonov, ktoré boli vykonané pred vznikom spoločnosti.“

 

Konajúce osoby

Úkony v súlade s ustanovením § 64 OBZ sa teda vykonávajú pod menom spoločnosti (či už založenej alebo pripravovanej na založenie), pričom je jasne stanovené, že všetky konajúce osoby sú z týchto úkonov zaviazané spoločne a nerozdielne. Legitímne konajúcimi osobami nie sú už len zakladatelia spoločnosti (ale aj iné osoby konajúce v mene spoločnosti pred jej vznikom), okruh takto oprávnených osôb je teda rozšírený.

 

Schválenie úkonov

Avšak ak má byť vzniknutá spoločnosť z týchto úkonov zaviazaná, musí ich výslovne schváliť príslušný orgán spoločnosti alebo všetci spoločníci. Právna úprava týmto chráni tento nový subjekt práva (spoločnosť) pred „nepoznanými“ záväzkami, ktoré nemala možnosť nejakým spôsobom odmietnuť, nakoľko o nich nemala žiadnu vedomosť. Ak spoločnosť schváli do troch mesiacov od svojho vzniku tieto predostreté právne úkony, platí, že je z týchto úkonov zaviazaná od počiatku.

 

Druh právnych úkonov

V právnej úprave je regulovaný aj druh právnych úkonov, ktoré je možné zo strany spoločnosti prevziať. Predovšetkým sa jedná o úkony, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti, a ktoré boli vykonané zakladateľmi alebo štatutárnym orgánom. Rozhodne sú v tom zahrnuté také úkony, ako napr. získanie oprávnenia na podnikanie, nájomná zmluvu sídla spoločnosti a prevádzkarne, zmluvy týkajúce sa odbornej pomoci pri založení a vzniku spoločnosti, úkony správcu pri splácaní vkladov zo strany spoločníkov atď.

 

Odkladacia podmienka účinnosti

V prípade, že nie jasné, či je možné daný predmet záväzku podriadiť ako súvisiaci so vznikom spoločnosti, právna úprava dáva možnosť, aby osoby konajúce v mene spoločnosti prevzali záväzok v mene spoločnosti s odkladacou podmienkou účinnosti takéhoto záväzku, ktorou bude schválenie spoločnosťou. Takýmto spôsobom sú tretie osoby upozornené na to, že z predmetného záväzku ešte spoločnosť nemusí byť zaviazaná, čo je zároveň aj v prospech konajúcich osôb, ktoré sa týmto spôsobom môžu chrániť pred osobnou zodpovednosťou a povinnosťou nahradiť škodu.

Zákon ukladá povinnosť konajúcim osobám vyhotovenie týchto úkonov predložiť spoločnosti na schválenie tak, aby sa dodržala trojmesačná lehota od vzniku spoločnosti. Zoznam schválených úkonov sa nezakladá do zbierky listín, ale štatutárny orgán je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť účastníkom záväzkových vzťahov schválenie právnych úkonov vykonaných v mene spoločnosti pred jej vznikom.

 

Zodpovednosť za škodu

Pri porušení pravidiel konania v mene spoločnosti zodpovedajú za spôsobenú škodu tie osoby, ktoré prevzali v mene spoločnosti iné záväzky, pričom sú zaviazané z týchto úkonov osobne, čo znamená, že musia splniť to, na čo sa v mene spoločnosti zaviazali.

 

 

 


Zdroje:
§ 64 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
SADLOŇOVÁ, M.: Právna úprava konania v mene spoločnosti pred jej vznikom a jej problematické úseky; Justičná revue, 64, 2012, č. 6-7, s. 808 – 819,
Obchodný zákonník. Komentár, 5. vydanie, Mária Patakyová a kol., C. H. Beck SK, 2016